Juridische informatie

Hier vindt u juridische informatie en informatiebronnen over de producten en services van Makan Indonesia.

Juridisch ⟩ Contact ⟩

Algemene voorwaarden

Quasar BV, Makan Indonesia, in Nederland geregistreerd, en de aan haar gelieerde bedrijven, zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enigerlei indirecte, morele, incidentele of gevolgschade of voor schade als gevolg van strafbare feiten, daaronder begrepen schade door verlies van winsten, zelfs als Makan Indonesia is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Bij levering van voedsel worden de richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode. Na aflevering van voedsel is de klant verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

Quasar BV, Makan Indonesia en de aan haar gelieerde bedrijven, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden. Alle diensten en andere werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van een overeenkomst van opdracht met Makan Indonesia. De toepasselijkheid van andere voorwaarden, én aansprakelijkheid naar Makan Indonesia, aan haar gelieerde bedrijven, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, aansprakelijkheid is uitgesloten.

 • Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend gedaan door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk of via mail en uitdrukkelijk door Makan Indonesia zijn bevestigd.
 • Bij de opgave van aantallen en gewichten en dergelijke gegevens in de offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 • Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeen gekomen.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9% BTW (eten) of 21% BTW (personeel, drank en verhuur) tenzij anders vermeld.
 • De looptijd van een offerte is 2 (twee) weken tenzij anders is overeengekomen.

Betaling

Vooraf de levering (twee werkdagen) dient 50% van het  factuur bedrag te worden overgemaakt op de aangegeven bankrekening met het juiste factuurnummer. Het resterende bedrag dient contant bij levering te worden voldaan tenzij op de offerte andere afspraken zijn gemaakt.

Annulering

 • Bij annulering van catering binnen 48 uur voor levering wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 • Bij annulering van catering binnen 24 uur van levering wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 • U kunt uw wensen (aantallen, personen) aangaande de levering tot 7 werkdagen voor levering wijzigen, maximaal 10% tenzij anders is overeengekomen.

Schade

 • Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct te melden.
 • Schade of breuk die is toegebracht aan materialen in bruikleen, of verhuur worden in rekening gebracht.
 • Makan Indonesia stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.
 • Materiaal van Makan Indonesia dient bij overnachting droog te worden weggezet mist anders schriftelijk is overeen gekomen.

Levering

 • Bestellingen boven de 30 personen binnen een straal van 10 kilometer worden gratis bezorgd.
 • Bestellingen onder de 30 personen binnen een straal van 10 kilometer wordt € 0,75 per kilometer berekend.
 • Bestellingen welke verder dan 10 kilometer worden bezorgd, wordt € 0,75 per kilometer berekend.
 • De bezorgkosten worden berekend vanaf de locatie van Makan Indonesia tot bezorgadres.
 • Bij grote feesten is Makan Indonesia genoodzaakt om een aanbetaling te vragen mits ander overeen is gekomen.
 • Bij verhuur van tenten en/of overkappingen wordt een kilometervergoeding van € 1,00 per gereden kilometer gehanteerd, berekend vanaf locatie Makan Indonesia, mits anders schriftelijk overeen is gekomen.

versie AV012022


Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Quasar, aan haar gelieerde bedrijven.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende zogenaamde 'copyright-vermelding' in alle kopieën op te nemen: Copyright Makan Indonesia. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:

 • een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
 • (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden gebruikt, verspreid of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming.

Merkbescherming

Het woordmerk, beeldmerk, kleuren, de bedrijfsnaam en handelsnaam zijn gedeponeerd en geregistreerd in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het BBIE is het officiële bureau voor de registratie van merken in de Benelux.


Gebruiksvoorwaarden - website


home